ANBI status

De Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en heeft een culturele ANBI status, hetgeen betekent dat er 25% extra kan worden verrekend met de fiscus, naast een aantal interessante fiscale voordelen.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenkingen.

U kunt als gever, binnen de daarvoor geldende regels, giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op www.belastingdienst.nl

ANBI-gegevens Stichting Ruïnekerk
U kunt de pdf met de ANBI-gegevens downloaden of hieronder lezen.

1.  Naam van de instelling: Stichting Ruïnekerk

2. Fiscaal of RSIN-nummer: 008858779

3. Contactgegevens

Postadres: Postbus 279, 1860 AG Bergen nh

Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 1861 LK Bergen nh

Telefoonnummer: (06) 27 56 11 16 of (072) 589 68 09

E-mailadres: info@ruinekerk.nl

4. Doelstelling

 • De instandhouding en exploitatie van de Ruïnekerk met al hetgeen tot dat kerkgebouw behoort, het omliggende ommuurde terrein daarin begrepen;
 • Het in verband met het gestelde in a. onderhouden en beheren van de Ruïnekerk;
 • Het initiëren en bevorderen van de maatschappelijke interesse voor de monumentale-, historische-, religieuze en culturele waarde van het kerkgebouw;
 • Het bevorderen en behouden van de betrokkenheid van de Bergense gemeenschap bij de Ruïnekerk.

5. Hoofdlijnen van beleid
5a. Uitgangspunten:
De Protestantse Gemeente Bergen is eigenaar van de Ruïnekerk.
Het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw zijn uitbesteed aan de Stichting Ruïnekerk d.m.v. een beheersovereenkomst tussen de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Bergen NH en het bestuur van de Stichting Ruïnekerk, gesloten in november 2009.

Het gebouw is in 2009 ingericht voor multifunctioneel gebruik.
Het is een monumentaal gebouw met grote cultuurhistorische waarde en heeft een beeldbepalende plaats in de gemeente Bergen.

5b. Visie:
De Ruïnekerk is het hart van Bergen.

5c. Missie:
Het behoud van het gebouw voor de toekomst door het uitvoeren van een doelmatige exploitatie en duurzaam beheer.

5d. Doelgroepen:

 • De bewoners van Bergen en omgeving
 • Culturele instellingen en verenigingen
 • De Protestantse Gemeente te Bergen nh
 • Horeca en bedrijfsleven
 • Overheden (lokaal, regionaal, provinciaal)
 • Toeristen en daarop gerichte organisaties

5e. Operationele Doelstellingen:

 • Het generen van bronnen van inkomsten voor de instandhouding van het gebouw op langere termijn.
 • Het beheren van het gebouw voor doelmatig en functioneel gebruik.
 • Het uitvoeren van regelmatig en duurzaam onderhoud voor het behoud van het gebouw als beeldbepalend monument.

5f. Operationeel Beleid:
Streven is zo snel mogelijk in een situatie te komen waarbij op lange termijn de instandhouding van het gebouw financieel zeker gesteld kan worden. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat opbrengsten uit verhuur minimaal kostendekkend zullen zijn en zo mogelijk een relatief bescheiden bijdrage aan het eigen vermogen zullen kunnen leveren.

De oorspronkelijke identiteit van de kerk (imago als protestants kerkgebouw) nodigt onvoldoende uit tot het optimaal benutten van de exploitatiemogelijkheden. Daarom moet, door een andere positionering van de kerk in het beeld van de meeste doelgroepen, vooral bereikt worden dat de kerk een monument voor alle Bergenaren en overige belanghebbenden is.

Het is een taak van de Stichting om in de communicatie naar derden de aandacht te verleggen van de traditionele (kerkelijke) activiteiten naar activiteiten die daar verder vanaf staan.

Bij het uitvoeren van de stichtingsactiviteiten dient de kerkelijke functie gerespecteerd en gewaarborgd te blijven.

6. Bestuurders en functies
A. den Butter – Voorzitter
R. Holstvoogd – Secretaris
B. Verdonk – Penningmeester
R. Smit – Vicevoorzitter/Bestuurslid Gebouw en Faciliteiten
J. Boorsma – Bestuurslid Personele zaken
A. Hoogland – Bestuurslid PR
Vacature – Bestuurslid Verhuurzaken

7. Beloningsbeleid
7a. Beloningsbeleid voor het bestuur:
Geen statutaire regeling. Van toepassing is een forfaitaire regeling van € 50,- per bestuurslid per jaar voor kosten die verband houden met de werkzaamheden als bestuurslid.

7b. Beloningsbeleid voor het personeel:
De Stichting huurt personeel in dat in dienst is bij de Protestantse Gemeente te Bergen nh. Dit personeel heeft de arbeidsvoorwaarden en honorering conform de Arbeidsvoorwaardenregeling (CAO en salarisregeling) voor Kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

8. Actueel activiteitenverslag
8a. Verhuurgegevens 2015 en 2014:
Verhuur vindt plaats voor een diversiteit aan activiteiten: bijeenkomsten, concerten, evenementen, huwelijken, lezingen, presentaties, uitvaarten, vergaderingen en overige activiteiten.

Totaal 2014: 103
Totaal 2015: 91

8b. Investeringsgegevens
Panasonic projector € 2.653,-

8.c. Onderhoudsgegevens
Doorlopend onderhoud: € 13.500,-

Groot onderhoud vindt plaats op basis van een met Monumentenwacht ontwikkeld meerjarenonderhoudsplan.

9. Financiële gegevens
9a+b. Balans:
Het financiële overzicht kunt u hier downloaden.

9c.   Toelichting op Staat van baten en lasten:
Huisvestingskosten: kosten in 2015 lager door lagere energiekosten dankzij nieuwe CV.