Stichting Ruïnekerk

Het onderhoud en beheer van het gebouw zijn volledig ondergebracht bij de Stichting Ruïnekerk, die sinds eind 2009 een in meerderheid niet-kerkelijk bestuur heeft. Het bestuur van de Stichting Ruïnekerk functioneert onafhankelijk van de Protestantse Gemeente Bergen (PGB).

 

Onderhoud

Onderhoud van het kerkgebouw vindt plaats op basis van een jaarlijks onderhoudsplan dat in overleg met Monumentenzorg is opgesteld.

 

Evenementenlocatie

Naast het onderhoud heeft de stichting als doel de Ruïnekerk beschikbaar te stellen als een feestelijke ambiance voor allerlei evenementen.

Wilt u een evenement organiseren in de Ruïnekerk? Neemt u telefonisch contact op met de manager Beheer & Verhuur: Susanne Ooms. Met haar kunt u (vrijblijvend) overleggen over een activiteit, feest of evenement dat u in de sfeervolle Ruïnekerk zou willen organiseren: (06) 27 56 11 16 of stuur een mail.

 

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Ruïnekerk is in november 2009 ontstaan uit de kerkelijke stichting tot instandhouding van de Ruïnekerk. De Protestantse Gemeente (PGB) heeft het initiatief genomen het beheer en de stichting meer op afstand van de PGB te plaatsen, door volledige verzelfstandiging van de nieuwe Stichting Ruïnekerk. Belangrijk motief daarvoor was dat het onderhoud van de Ruïnekerk op langere termijn een financieel risico voor de PGB vormt. De mogelijke terugkeer van houtaantasting door ongedierte en het binnen- en buitenonderhoud vergen steeds hogere bedragen, die voor een in ledental krimpende gemeente steeds zwaarder gaan wegen.

 

Bestuur en beheer

Het beheer van het kerkgebouw is d.m.v. een beheersovereenkomst volledig in de Stichting Ruïnekerk ondergebracht en het bestuur functioneert onafhankelijk van de PGB. De meerderheid van de bestuursleden wordt gevormd door personen die niet aan de PGB verbonden zijn.

 

Doel

Stichting Ruïnekerk heeft als doel het gebouw beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en daarbij voor een zodanige exploitatie zorg te dragen dat het gebouw het benodigde onderhoud krijgt. De stichting is er niet op gericht om winst te maken.

 

Bestuur

Ruud Smit: voorzitter en beheer en onderhoud

Ruud Holstvoogd: secretaris

Berry Verdonk: penningmeester

Hans Boorsma: personeel en vrijwilligers

André Buitenhuis: exploitatie

 

Vriend

Draagt u de Ruïnekerk ook een warm hart toe? Word dan Vriend.

 

ANBI instelling

De Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt. Download de ANBI-gegevens van de Stichting Ruïnekerk.