ANBI status

De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenkingen.

U kunt als gever, binnen de daarvoor geldende regels, giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op www.belastingdienst.nl

 

ANBI-gegevens Stichting Vrienden van de Ruïnekerk

U kunt hier de pdf downloaden of hieronder lezen.

 

1. Naam van de instelling: Stichting Vrienden van de Ruïnekerk

 

2. Fiscaal of RSIN-nummer: 816037887

 

3. Contactgegevens

Postadres: p/a Duinweg 66, 1871 AH Schoorl

E-mail: vrienden@ruinekerk.nl

 

4. Doelstelling

Instandhouding van het gebouw ‘Ruïnekerk te Bergen’.

 

5. Hoofdlijnen van het beleid

Werven van particuliere en zakelijk donateurs die bereid zijn om jaarlijkse een donatie te doen aan de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk.

De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk selecteert speciale projecten die moeten worden uitgevoerd worden voor de instandhouding van het gebouw en doneert aan de Stichting Ruïnekerk  ter ondersteuning van de uitvoering van de betreffende projecten.

 

6. Bestuurders en functies

B. Wolven: voorzitter

Y. Kuitenbrouwer: PR

FA. Paping: bestuurslid

S.G.M. van Koningsbruggen: penningmeester

 

7. Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbezoldigd. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis.

 

8. Actueel activiteitenverslag

Twee keer per jaar worden donateurs over actualiteiten geïnformeerd door middel van een (digitale) nieuwsbrief.

Eén keer per jaar wordt in de Ruïnekerk een activiteit georganiseerd om bestaande donateurs te danken voor hun bijdrage en nieuwe donateurs te werven.

 

9. Financiële gegevens

(bedragen in € x 1.000)

 

9a+b. Balans

Download hier het financiële overzicht.

 

9c. Toelichting op Staat van baten en lasten

Donatie Stichting Ruïnekerk: de donatie is in 2017 toegezegd aan de Stichting Ruïnekerk en ultimo boekjaar opgenomen onder kortlopende schulden. De feitelijke donatie vindt plaats in het 2e kwartaal 2018.