Stichting Ruïnekerk
Stichting Ruïnekerk heeft als doel het gebouw beschikbaar te stellen aan de gemeenschap en daarbij voor een zodanige exploitatie zorg te dragen dat het gebouw het benodigde onderhoud krijgt. De stichting is er niet op gericht om winst te maken.

Evenementenlocatie
Naast het onderhoud heeft de stichting als doel de Ruïnekerk beschikbaar te stellen als een feestelijke ambiance voor allerlei evenementen.

Wilt u een evenement organiseren in de Ruïnekerk? Neemt u dan contact op met Susanne Ooms. Met haar kunt u (vrijblijvend) overleggen over een activiteit, feest of evenement dat u in de sfeervolle Ruïnekerk wilt organiseren: (06) 27 56 11 16 of stuur een mail.

Onderhoud en beheer
Het onderhoud en beheer van het gebouw zijn volledig ondergebracht bij de Stichting Ruïnekerk, die sinds eind 2009 een in meerderheid niet-kerkelijk bestuur heeft. Het bestuur van de Stichting Ruïnekerk functioneert onafhankelijk van de Protestantse Gemeente Bergen (PGB).

Het onderhoud van het kerkgebouw vindt plaats op basis van een jaarlijks onderhoudsplan dat in overleg met Monumentenzorg is opgesteld.

ANBI instelling
De Stichting Ruïnekerk is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de stichting u een aantal interessante fiscale voordelen biedt. Download de ANBI-gegevens van de Stichting Ruïnekerk.

Bestuur
Ruud Smit: voorzitter en beheer en onderhoud
André Buitenhuis: vice-voorzitter en exploitatie
Ruud Holstvoogd: secretaris
Berry Verdonk: penningmeester
Annemieke Paping: bestuurslid

Vriend
Draagt u de Ruïnekerk ook een warm hart toe? Word dan Vriend.

Ontstaansgeschiedenis
Stichting Ruïnekerk is in november 2009 ontstaan uit de kerkelijke stichting tot instandhouding van de Ruïnekerk. De Protestantse Gemeente (PGB) heeft het initiatief genomen het beheer en de stichting meer op afstand van de PGB te plaatsen, door volledige verzelfstandiging van de nieuwe Stichting Ruïnekerk. Belangrijk motief daarvoor was dat het onderhoud van de Ruïnekerk op langere termijn een financieel risico voor de PGB vormt. De mogelijke terugkeer van houtaantasting door ongedierte en het binnen- en buitenonderhoud vergen steeds hogere bedragen, die voor een in ledental krimpende gemeente steeds zwaarder gaan wegen.

Bestuur en beheer
Het beheer van het kerkgebouw is d.m.v. een beheersovereenkomst volledig in de Stichting Ruïnekerk ondergebracht en het bestuur functioneert onafhankelijk van de PGB. De meerderheid van de bestuursleden wordt gevormd door personen die niet aan de PGB verbonden zijn.